Društvo Mlada akademija, Društvo VTIS in Fundacija ASEF smo v septembru 2019 podali skupne pripombe na novi Program Aleša Debeljaka za povezovanje slovenskega znanja in inovacij, ki bo omogočal vrnitev mladih slovenskih znanstvenic in znanstvenikov iz tujine ter s tem prenos njihovega znanja na domače institucije. Vse tri organizacije podpiramo vpeljavo tega novega mehanizma, ki prvi poskuša sistemsko odpraviti ovire za reintegracijo v slovensko izobraževalno oz. znanstveno-raziskovalno okolje, kot so administrativne težave, zaprtost slovenskih institucij ter nedostopnost slovenskih virov financiranja.

Ob javni objavi prvega razpisa v okviru Programa Aleša Debeljaka (13. 12. 2019) organizacije ugotavljamo, da so bili naši predlogi večinoma upoštevani. Kot navajajo pogoji za temeljne raziskovalne projekte – Program AD iz točke 6.2 Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020, so ciljna skupina razpisa raziskovalci na začetku kariere, ki še niso uveljavljeni, a s svojimi dosedanjimi raziskovalnimi rezultati kažejo velik potencial, in katerih vrnitev v slovensko znanstveno-raziskovalno okolje ob odhodu v tujino ni bila samoumevna. Razpisni pogoji omogočajo, da ti raziskovalci ohranijo povezave s tujimi raziskovalnimi organizacijami in s tem omogočijo prenos njihovega znanja na domače institucije ter večjo vpetost v mednarodno raziskovalno okolje.

  • Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa in najmanj zadnje leto pred zaključkom javnega razpisa bivati v tujini, in ne sme biti zaposlen v Republiki Sloveniji. Pogoj najmanj enoletnega bivanja v tujini se šteje za izpolnjen tudi, če je vodja prijavljenega projekta opravil doktorsko disertacijo v tujini v letu 2019 oziroma do zaključka javnega razpisa.
  • Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa izpolnjevati pogoj, da po letu zagovora njegovega prvega doktorata ni poteklo več kot 10 let.
  • Vodja prijavljenega projekta mora biti na dan zaključka javnega razpisa državljan Republike Slovenije.
  • Vodja prijavljenega projekta mora biti evidentiran na raziskovalnem projektu, ki ga vodi, najmanj v višini 680 efektivnih ur raziskovalnega dela letno (40% od 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela). Ob sklenitvi pogodbe za sofinanciranje raziskovalnega projekta, pridobljenega na javnem razpisu, mora imeti evidentiran vsaj 40% delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost.
  • Vodja prijavljenega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta.
  • V primeru pridobitve projekta raziskovalec ne more ponovno prijaviti projekta v okviru enakega/istega ali sorodnega mehanizma, to je mehanizma, namenjenega sofinanciranju projektov raziskovalcev, ki se iz tujine vračajo v Republiko Slovenijo.

Ugotavljamo tudi, da sta MIZŠ in ARRS upoštevala enega naših ključnih pomislekov glede problematike evidenčne številke ARRS in predhodnega vpisa raziskovalne bibliografije v SICRIS. Kot namreč navajajo Pogosta vprašanja glede Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 (točke 6 do 8):

  • Za vodjo projekta lahko kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici (v nadaljnjem besedilu: RO prijaviteljica). V primeru odobritve projekta mora biti vodja projekta zaposlen pri RO prijaviteljici najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta.
  • Za raziskovalce, ki želijo kandidirati kot vodje, a še nimajo svoje evidenčne številke v evidenci raziskovalcev, mora RO prijaviteljica poslati agenciji zahtevek za pridobitev evidenčne številke raziskovalca, obrazec Podatki o raziskovalcu (ARRS-ZOP-02/2018-1), ki mora biti podpisan s strani zastopnika RO prijaviteljice in predvidenega raziskovalca, izjavo o zaposlitvi, ki mora vsebovati podatek o imenu in priimku kandidata, izjavo, da bo RO prijaviteljica imenovanega kandidata zaposlila, v primeru odobritve projekta, ter navedbo razpisa in naziva projekta Na podlagi zgoraj navedene dokumentacije se raziskovalcu določi evidenčna številka. Po pridobitvi evidenčne številke mora raziskovalec čim prej, oziroma pred zaključkom javnega razpisa, poskrbeti za vnos svojih bibliografskih podatkov v bazo COBISS/SICRIS.

Menimo, da lahko težave glede na razpisne pogoje nastopijo pri dolžini trajanja razpisa. Za slovenske raziskovalce v tujini bi razpis namreč moral biti odprt dovolj časa, da bi lahko kandidati izvedli vse potrebne postopke (poleg oblikovanja same prijave torej tudi vpis bibliografije v SICRIS, habilitacijo, nostrifikacijo …). Menimo, da je mesec in pol premalo za odločitev za prijavo in izvedbo prej omenjenih postopkov. Predlagali smo, da letošnji razpis na shemo dr. Aleša Debeljaka odprt vsaj 4‒6 mesecev, za kar upamo, da bo upoštevano pri razpisih v prihodnosti.

Kljub navedenim pomislekom upamo, da bodo obstoječi razpisni pogoji k vrnitvi pritegnili čim več raziskovalcev. Menimo namreč, da so njihova znanja in izkušnje pomembni za boljšo vpetost slovenskih univerz in raziskovalnih organizacij v mednarodno okolje in so ključni za izboljšano konkurenčnost slovenskega znanstveno-raziskovalnega prostora.