V  EU potekajo prizadevanja, da bi se izboljšal položaj žensk v znanosti, še posebej na višjih stopnjah akademskih karier in pri odločanju. Veseli nas, da je bila dr. Majda Pavlin na predlog Mlade akademije izvoljena za članico Komisije za enake možnosti na področju znanosti v mandatnem obdobju 2023 – 2026, za kar ji iskreno čestitamo.

Komisija ministrstvu pomaga pri zbiranju in analizi podatkov za učinkovito oblikovanje politik s področja enakih možnosti v znanosti. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter druge državne institucije te podatke uporabljajo za vpeljavp čim bolj usmerjenih in učinkovitih ukrepov na področju enakih možnosti.

Med najpomembnejšimi dejavnostmi komisije je organizacija spomladanskega in jesenskega posveta, s katerima se spodbuja razprava o možnih vzrokih in ovirah za večjo vlogo žensk v znanosti, širši problematiki enakih možnosti in o potrebnih strukturnih spremembah za zagotovitev enakih možnosti na področju znanosti.

Komisija sodeluje tudi z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v smeri odprave diskriminatornih določil pri pridobivanju sredstev za raziskovalno delo oziroma pri ocenjevanju prijaviteljev in prijaviteljic, ki so običajno nastopili v primeru izrabe porodniškega oziroma materinskega dopusta. Rezultat zavedanja vseh strani o pomenu enakovredne vloge žensk v znanosti, vključno pri odločanju v znanosti, je bilo sprejetje pravilnikov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki določajo spolno uravnoteženo sestavo stalnih in občasnih strokovnih teles.

Več informacij o komisiji in njenem delovanju najdete na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/komisija-za-enake-moznosti-na-podrocju-znanosti/