[English below]

Po uspešni izvedbi lanskega dobro obiskanega in odmevnega dogodka Odprta znanost: izzivi in priložnosti za raziskovalce na začetku kariere smo se odločili, da z ozaveščanjem in izobraževanjem o odprti znanosti nadaljujemo tudi letos. Spomladi smo na razpisu konzorcija FIT4RRi prejeli sredstva za organizacijo dvodnevne delavnice za raziskovalce, ki jo v okviru Meseca znanosti soorganiziramo z Univerzo v Mariboru, Univerzitetno knjižnico Maribor, Ministrstvom za izobraževanje, šolstvo in šport in RDA (Research Data Alliance) vozliščem Slovenije, ki ga koordinira Arhiv družboslovnih podatkov.

Dogodek bo potekal 14. in 15. novembra v prostorih Univerzitetne knjižnice Maribor. V prvem delu prvega dne bo potekala konferenca Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji, na kateri bo obravnavana pot do odprtega dostopa do rezultatov javno financiranih raziskav, kar je kompleksen proces, v katerem se morajo vzpostaviti nova vrednotenja znanosti, kulture raziskovalnega delovanja in sodelovanja ter infrastrukturne zmožnosti. Soorganizatorji konference so Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, RDA vozlišče Slovenija, NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe), Univerzitetna knjižnica Maribor, Arnes in Društvo Mlada akademija.

Konferenca bo omogočila izmenjavo informacij o delovanju in načrtih posameznih storitev in projektov, povezanih z raziskovalnimi podatki, pregled nad uveljavljanjem načel Nacionalne strategije odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov in presek trenutne situacije po posameznih področjih znotraj slovenske raziskovalne skupnosti. K razpravi so vabljeni nosilci vzpostavljenih dejavnosti, raziskovalci, oblikovalci raziskovalne politike in njeni izvajalci, predstavniki akademskih in raziskovalnih ustanov in drugi.

Konferenci bo sledila delavnica za raziskovalce, na kateri bodo udeleženci spoznali odprto znanostjo, načeli za odgovorno deljenje podatkov FAIR, načrti upravljanja raziskovalnih podatkov, odprto strojno opremo, odprtimi sistemi recenziranja in odprtim dostopom. Ciljna skupina so raziskovalci z vseh področij znanosti, predvsem tisti na začetku kariere. Delavnico bodo vodili priznani strokovnjaki iz Slovenije in tujine, s sodelovanjem pa bodo udeleženci pridobili veščine, ki jim bodo omogočile, da bodo svoje podatke in druge rezultate raziskovanja delili odprto in odgovorno.

Program dogodka:

ČETRTEK, 14. NOVEMBER

8.30–9.00 Registracija za konferenco in delavnico
9.00­–9.10 Pozdravni govor za udeležence konference (Peter Sterle, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
9.10–9.40 Predstavitev dela RDA delovne skupine “FAIR Data Maturity Model” (Edith Herczog, RDA Europe)
9.40–10.00 Predstavitev izkušenj s pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki: potrebe po storitvah, orodjih in politikah (Sebastian Dahle, Biotehniška fakulteta UL)
10.00–11.20 Področne infrastrukturne podatkovne storitve (CESSDA, CLARIN, DARIAH, ELIXIR)
11.20–11.40 Odmor
11.40–13.30 Projekti in iniciative za vzpostavljanje infrastrukture podatkovnih storitev
13.30–14.30 Delovno kosilo in sestanek delovne skupine RDA vozlišča za infrastrukturo
13.30–14.30 Kosilo (ostali udeleženci)
14.30–16.30 Nacionalna iniciativa za slovensko skupnost odprte znanosti (UKM)

 

14.00–14.30 Registracija za delavnico
14.30–15.00 Pozdravni govor za udeležence delavnice (Ana Slavec in Nejc Novak, Mlada akademija in ambasadorja odprte znanosti pri združenju Eurodoc)
15.00–16.00 Uvod v odprto znanost (Paola Masuzzo, neodvisna raziskovalka IGDORE)
16.00–16.30 Odmor
16.30–17.30 Načela FAIR in načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki (Paola Masuzzo, neodvisna raziskovalka IGDORE)
17.30–18.00 Predstavitev Združenja za raziskovalne podatke RDA (Ana Slavec, ambasadorka evropskega dela združenja RDA za tehniko/obnovljive materiale)
18.00–19.00 Sestanek iniciative za nacionalno skupnost odprte znanosti (na povabilo)

 
PETEK, 15. NOVEMBER

8.30–9.00 Registracija za delavnico
9.00–10.30 Odprta strojna oprema (Benjamin Paffhausen, Svobodna univerza v Berlinu) ali Ravnanje z raziskovalnimi podatki o ljudeh (Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov)
10.30–11.00 Odmor
11.00–12.30 Odprta strojna oprema (Benjamin Paffhausen, Svobodna univerza v Berlinu) ali Ravnanje z raziskovalnimi podatki o ljudeh (Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov)
12.30–13.30 Kosilo
13.30–15.00 Odprti raziskovalni pregled (Edit Görögh, Univerza v Debrecenu)
15.00–15.30 Odmor
15.30–17.00 Objavljanje v odprtem dostopu (Bernarda Korez in Jerneja Grašič, Univerzitetna knjižnica Maribor)

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar je obvezna prijava preko registracijskega obrazca, ki je objavljen na strani Arhiva družboslovnih podatkov.

  • Predstavitev govorcev in delavnic [PDF]

Open science: Conference on Open Research Data in Slovenia and a Workshop for Researchers

Following the successful organization of last year’s well-attended and high-profile event Open Science: Challenges and Opportunities for Early-Career Researchers, we decided to continue with awareness-rising and education activities about open science also this year. In spring, we received funding from the FIT4RRI consortium to organize a two-day workshop for researchers in autumn, which we are now co-organising within the Science Month (Mesec znanosti) in cooperation with the University of Maribor, the University Library of Maribor, the Ministry of Education, Science and Sport, and the Slovenian RDA (Research Data Alliance) node coordinate by the Social Science Data Archives.

The event will be held on November 14 and 15, 2019, at the premises of the University Library Maribor. The first part of the first day will host the Conference on Open Research Data in Slovenia, which will discuss the path to open access to the results of publicly funded research. This is a complex process that needs to establish new evaluation of science, research culture, and collaboration and infrastructural capacities. The conference is co-organized by the Ministry of Education, Science and Sports, RDA Node Slovenia, NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe), University Library Maribor, Arnes, and the Young Academy of Slovenia.

The conference will enable the exchange of information on the activities and plans of individual research data-related services and projects, an overview of the implementation of the principles of the National Strategy for Open Access to Research Data, and an overview of the current situation in individual areas within the Slovenian research community. Establishment operators, researchers, research policymakers, and practitioners, representatives of academic and research institutions, and others are invited to the debate.

The conference will be followed by a Workshop for Researchers, where the participants will be introduced to open science, the principles of responsible data sharing according to the FAIR principles, research data management plans, open hardware, open peer-review systems, and open access. We are targeting researchers from all areas of science, especially those at the beginning of their careers. The workshop will be led by renowned experts from Slovenia and abroad, and the participants will gain skills that will enable them to share their data and other research findings openly and responsibly.

Programme of the event:

THURSDAY, NOVEMBER 14

8.30–9.00 Registration for the conference and workshop
9.00­–9.10 Welcome to the conference attendees (Peter Sterle, Ministry of Education, Science and Sport)
9.10–9.40 Presentation of the RDA “FAIR Data Maturity Model” WG (Edith Herczog, RDA Europe)
9.40–10.00 Presentation of experience with preparation of data management plan: needs for services, tools and policies (Sebastian Dahle, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana)
10.00–11.20 Established disciplinary infrastructure data services (CESSDA, CLARIN, DARIAH, ELIXIR)
11.20–11.40 Break
11.40–13.30 Initiatives and projects aimed for the data services infrastructure building
13.30–14.30 Working lunch and meeting of the RDA node infrastructure workgroup
13.30–14.30 Lunch (other participants)
14.30–16.30 (Parallel conference session during workshop) National initiative for the Slovenian open science community (Dunja Legat and Brina Klemenčič, University Library Maribor)

 

14.00–14.30 Registration for the workshop
14.30–15.00 Welcome to the conference attendees (Ana Slavec and Nejc Novak, Young Academy of Slovenia and Eurodoc Open Science Ambassadors)
15.00–16.00 Introduction to open science (Paola Masuzzo, Independent Researcher at IGDORE)
16.00–16.30 Break
16.30–17.30 FAIR data and data management plans (Paola Masuzzo, Independent Researcher at IGDORE)
17.30–18.00 Presentation of the Research Data Alliance, RDA (Ana Slavec, RDA Europe Ambassador for Engineering/Renewable materials)
18.00–19.00 National open science community initiative meeting (invite only)

 
FRIDAY, NOVEMBER 15

8.30–9.00 Registration for the workshop
9.00–10.30 Open hardware (Benjamin Paffhausen, Free University of Berlin) or RDM in human subject research (Irena Vipavc Brvar, Slovenian Social Science Data Archives)
10.30–11.00 Break
11.00–12.30 Open hardware (Benjamin Paffhausen, Free University of Berlin) or RDM in human subject research (Irena Vipavc Brvar, Slovenian Social Science Data Archives)
12.30–13.30 Lunch
13.30–15.00 Open peer review (Edit Görögh, University of Debrecen)
15.00–15.30 Break
15.30–17.00 Open-access publishing (Bernarda Korez and Jerneja Grašič, University Library Maribor)

The attendance is free of charge, but registration is required through the Slovenian Social Science Data Archives website.