Report in English

Poročilo o spletni konferenci Eurodoc 2020

Naš član Sebastian Dahle se je udeležil Eurodocove letne konference, ki je spletno potekala 22. in 23. julija 2020. Seje prvega dne so bile na temo odprte znanosti za raziskovalce na začetku kariere (ECR), objavah v odprtem dostopu in upravljanju z raziskovalnimi podatki FAIR. Dan se je zaključil z odprto razpravo o na temo perspektive raziskovalcev na začetku kariere glede odprte znanosti. Seje drugega dne pa so bile osredotočene na interdisciplinarno sodelovanje, ozaveščanje širše javnosti in vrednotenje znanstvene dejavnosti. Program je dostopen tukaj.  

Otvoritev in prva seja: Odprta znanost za raziskovalce na začetku kariere

Predstavnik generalnega direktorata za raziskave in inovacije pri Evropski komisiji Rene Von Schomberg je uvodno predstavil odprto znanost in opozoril na dilemo za raziskovalce na začetku kariere. Trenutno sistem namreč nagrajuje individualno in kvantitativno objavljanje, pri tem pa primanjkuje nagrad in vzpodbud za odprto znanost. Kot del rešitve je prikazal razvoj evropskih preteklih programov do obveznega odprtega dostopa in odprtih podatkov, ter ustanovitve javne platforme evropskega oblaka odprte znanosti. Kasneje je ambasador za načrt S pri konzorciju cOAlition S in svetovalec za odprto znanost Gareth O’Neill podal podrobnejše vpoglede v odprto znanost ter predstavil prednosti njeno implementacijo. Zaključno je izredni profesor na Politehnični nacionalni univerzi v Lavovu Oleksander Berezko predstavil Eurodocov program Open Science Ambasadors’.

Predstavitve in posnetek prve seje so na voljo na tukaj.

Druga seja: Odpiranje dostopa do raziskovalnih publikacij

Generalna sekretarka združenje Science Europe Lidia Borrell-Damian je najprej predstavila združenje in sodelovanje z nacionalnimi organizacijami za financiranje raziskav z namenom povečanja objav odprtega dostopa. Nato je podpredsednik organizacije Young Academy of Europe Toma Susi skozi svoje znanje in izkušnje predstavil načine prostega dostopa in njegove dolgoročne prednosti, pri tem pa opozoril na pomanjkanje nagrad in vzpodbud. Nazadnje sta Claudia Dobrinski in Katharina Müller predstavili nemško interdisciplinarno mrežo doktorskih kandidatov in raziskovalcev na začetku kariere THESIS. Predstavili sta dejavnosti mreže ter poročali o težavah raziskovalcev na začetku kariere s poudarkom na odsotnosti kulture odprte znanosti. Pri tem sta predstavili tudi rešitev mreže, ki je razvila strateški pristop k težavi skozi različna usposabljanja in fokusne skupine.

Predstavitve in posnetek druge seje so na voljo tukaj.

Tretja seja: Upravljanje z raziskovalnimi podatki v okviru FAIR

Predsednik izvršnega odbora European Open Science Cloud Karel Luyben je predstavil načela FAIR, ki so načelo najdljivosti, dostopnosti, interoperabilnosti in ponovne uporabe. Te so bistvenega pomena za napredek koncepta odprtega dostopa. Predstavil je tudi oblak European Open Science Cloud s cilji, funkcijami ter stališčem. Nato je predsednik CODATA in vodja GOFAIR Barend Mons na študiji primera zdravstvene krize povezane s COVID-19 ponazoril zahteve za odprto znanost. Še posebej se je zavzel za vodilna načela podatkov FAIR. Na koncu je uslužbenka odprte znanosti na National Science Center Laura Bardura-Morgan prikazala razumevanje razmerja med deležem nujne odprtosti in nujne zaprtosti pri izzivih izmenjave podatkov. Težave namreč izhajajo iz splošnega pomanjkanja znanja in organiziranja podatkov.

Predstavitve in posnetek tretje seje so na voljo tukaj.

Odprta razprava o objavljanju v odprti znanosti in perspektivi raziskovalcev na začetku kariere

Prvi dan se je zaključil z uro odprte razprave o perspektivi raziskovalcev v zgodnji karieri o objavljanju v odprti znanosti. Video posnetek je na voljo za ogled tukaj.

Četrta seja: Sodelovanje med raziskovalnimi disciplinami

Drugi dan je Daniel Jensen predstavil Horizon2020 projekt DocEnhance, katerega namen je vzpostaviti prenosljivo platformo za izboljšanje obstoječih doktorskih programov. Projekt uporablja mrežni pristop in mobilnost doktorjev znanosti za soustvarjanje spletne platforme odprtih izobraževalnih virov. Poleg tega poskušajo vzpostaviti prostovoljni evropski standard za sledenje karieri. Direktor založništva pri F1000 Research Michael Markie je poudaril priložnosti za odprto objavljanje raziskav in predstavil dejavnosti F1000. Predstavil je tudi platformo Open Research Europe, ki jo financira Evropska komisija z namenom prevzema osrednje vloge v prizadevanju za odprt dostop in vzpostavitvijo kulture odprtega raziskovanja med evropskimi univerzami. Zaključno je predsednica litovskega društva mladih raziskovalcev Salomeya Vanagienė je predstavila primere najboljših praks iz Litve za javno komuniciranje raziskav. Poudarila je, da ko se znanstveniki na vseh ravneh v povprečju dvakrat letno vključijo v javno komuniciranje, nacionalna skupnost aktivno promovira dogodke.

Predstavitve in posnetek četrte seje so na voljo tukaj.

Peta seja: Popularizirajoče raziskave za širšo javnost

Predstavnik Evropske univerzitetne fundacije Joachim Wyssling je razpravljal o priložnosti rezultatov doktorskih del, slabim sodelovanjem z industrijo in slabim čezmejnem sodelovanju. Občinstvo je seznanil s platformo PhD Hub in ponujenimi storitvami ter projektom docmob in njegovimi rezultati. Generalni sekretar Euroscience Matthias Girod je predstavil znanstvene festivale in njihovo vrednost za popularizacijo raziskav. Navedel je primere Euroscience, Evropski znanstveni odprti sejem in Evropsko mesto znanosti, ki združujejo številne raziskovalce in obiskovalce. Za naučene lekcije opisuje pomen praktičnih delavnic, državljanskih znanstvenih projektov, interdisciplinarnih projektov in vizualnih komunikacij, ki združujejo umetnost in znanost. Poudaril je tudi, da je lokacija v središču mesta ključnega pomena za uspešen dogodek. Predstavnica Sveta za mlade na Ministrstvu za izobraževanje in znanost v Ukrajini Jevheniia Polishchuk je predstavila primere najboljših praks na področju znanosti za vsakogar, kot so naravoslovni pikniki in javnoznanstveni pogovori ali Noč znanosti. Govorila je tudi o glavnih akterjih in podpornikih, ki omogočajo izvajanje takšnih dejavnosti v Ukrajini.

Predstavitve in posnetek pete seje so na voljo tukaj.

Šesta seja: Vrednotenje znanstvene dejavnosti v okviru individualne ocene znanstvenih dosežkov znanstvenikov

Neodvisni svetovalec za politiko in financiranje raziskav in visokega šolstva Conor O’Carroll je odprto znanost predstavil kot dvorezen meč za raziskovalce na začetku kariere. Povedal je, da se s strogimi merili in omejenimi možnostmi kariere se odprta znanost zdi neprivlačna. Bibliometrični podatki, kot je indeks h, so del problema, zato je potrebna boljša prepoznavnost, spodbude, nagrade in spretnosti, kot jih predlaga matrika za oceno poklicne poti Open Science OS-CAM. Kasneje je vodja Sveta EUA za doktorsko izobraževanje (EUA-CDE) Alexander Hasgall razpravljal o doktorskem izobraževanju, razvoju akademske kariere in reformah ocenjevanja raziskav. Zlasti se je zavzel za oceno poklicne poti, in poudaril da bi morale spodbude in nagrade odražati spreminjajočo se kulturo, in predlagal načine za njihovo izvajanje. Članica upravnega odbora združenja diplomantov Marie Curie Karen Stroobants, je nadalje pojasnila vpliv ocenjevanja in vrednotenja raziskav na raziskovalno kulturo. Ker se okoli tega vrti veliko aktualnih vprašanj, je predlagala celostne izboljšave, osredotočene na vrednotenje, z namenom da bi dosegli bolj trajnostno kariero raziskovalcev. Vodja oddelka za znanost na Ministrstvu za znanost in visoko šolstvo Republike Poljske Bartłomiej Banaszak je zaključil sejo s predstavitvijo primerov iz poljskega sistema za primerjavo institucionalnega in individualnega znanstvenega vrednotenja ter sprememb, izvedenih v nacionalni reformi leta 2018.

Predstavitve in posnetek šeste seje so na voljo tukaj.

Report on the Eurodoc Online Conference 2020

On the 22nd and 23rd July 2020, Eurodoc held its annual conference. For the first time, this conference took place online instead of in person, to account for the ongoing COVID-19 health crisis. On day one, sessions on Open Science for early-career researchers (ECR), Open Access publications, and FAIR research data management took place, culminating in an open discussion on the perspective of ECRs regarding Open Science. On the second day. sessions focused on interdisciplinary collaboration, outreach to a broad public, and evaluation of scientific activity.

The program and further information are available at: http://www.eurodoc.net/online-conference-agm-2020

Opening and Session #1: Open Science for Early-Career Researchers

A recording is available to watch at: https://www.facebook.com/watch/?v=288524439149582&extid=vxIxmFWMKoFfyYCe

Rene Von Schomberg, Directorate General for Research and Innovation at the European Commission, introduced open science and pointed out the dilemma for early career researchers, where the current system rewards individual and quantitative publishing, lacking rewards and incentives to actively practice Open Science. As part of the solution, he then showed the journey through Europe’s past framework programs to mandatory Open Access and Open Data, while establishing the European Open Science Cloud as a public platform. Then, Gareth O’Neill, ambassador for Plan S at cOAlition S and Open Science adviser, gave more detailed insights, what Open Science encompasses, why to do it, how to do it, and what the future might hold about it. Finally, Oleksandr Berezko, Associate Professor at Lviv Polytechnic National University gave an introduction into Eurodoc‘s Open Science Ambassadors’ program, for which he is the main coordinator.

Presentations of session 1 are available at: http://www.eurodoc.net/online-conference-agm-2020/session-1-open-science-for-early-career-researchers

Session #2: Opening Up Access to Research Publications

A recording is available to watch at: https://www.facebook.com/watch/?v=279331803398320&extid=KAxfPVDf0BBERHLa

The Secretary General of Science Europe, Lidia Borrell-Damian, opened the session on Open Access publications, presenting the association and how they engage with national research funding organizations in an effort to increase Open Access publishing. Next, as the vice-chair of the Young Academy of Europe, Toma Susi presented ways to and benefits from Open Access based on his own curriculum and experiences. He showed that Open Access and Open Science pay off in the long run, all the while incentives and rewards for the short term are missing. Lastly, Claudia Dobrinski and Katharina Müller presented the German organization THESIS, The Interdisciplinary Network for Doctoral Candidates and Early Stage Researchers in Germany. They gave an overview on THESIS’ activities and support, and they reported in detail on the difficulties that ECRs are facing particularly in relation to the absence of an Open Science culture. In order to change this, they developed a strategic approach for Germany encompassing mainly training activities and focus groups.

Presentations of session 2 are available at: http://www.eurodoc.net/online-conference-agm-2020/session-2-opening-up-access-to-research-publications

Session #3: Managing Research Data in a FAIR Framework

A recording is available to watch at: https://www.facebook.com/watch/?v=278179850152897&extid=XsMHXBXQl78VsTAX

Karel Luyben, Chair of Executive Board of European Open Science Cloud, introduced the FAIR data principles findability, accessibility, interoperability and reusability, which are essential to yield a meaningful impact and exceed the concept of Open Access by far. Further, he presented the European Open Science Cloud with its goals and functions, as well as the association’s standing. Barend Mons, the president of CODATA and Leader of GOFAIR, used the COVID-19 health crisis, to exemplify requirements for Open Science. In particular, he advocated further for the guiding principles of FAIR data. Finally, Laura Bardura-Morgan, an Open Science Officer at the National Science Center, argued whether we actually have achieved being as open as possible as closed as necessary. In particular, they found practical challenges in data sharing to most stem from a general lack of knowledge and from trouble organizing data in a useful way.

Presentations of session 3 are available at: http://www.eurodoc.net/online-conference-agm-2020/session-3-managing-research-data-in-a-fair-framework

Open discussion on Publishing in Open Science and Early-Career Researchers’ Perspective

The first day finished with an hour of open discussion on the perspective of early-career researchers on publishing in open science. A recording is available to watch at: http://www.eurodoc.net/online-conference-agm-2020/open-discussion-publishing-in-open-science-early-career-researchers

Session #4: Collaborating across Research Disciplines

Daniel Jensen presented the Horizon2020 funded project DocEnhance that aims to establish a transferable skills training platform to enhance existing PhD programs. With a distinctive gap in skills identified for PhD graduates across Europe, the project takes a networking approach and mobility of PhDs to co-create an online platform for Open Educational Resources. Moreover, they try to establish a voluntary European de-facto standard for career tracking. As the Publishing Director at F1000Research, Michael Markie gave an overview on requirements and benefits for open publishing of research and about the activities at F1000. Moreover, he introduced the future Open Research Europe platform, which the European Commission is funding to take on a pivotal role in the strive for Open Access and to grow a sustained Open Research Culture among European universities. The chairwoman of Lithuanian Society of Young Researchers, Salomeya Vanagienė, showcased best practice examples from Lithuania for public communication of research. With scientists at all levels engaging on average twice per year in public communication, the national community actively advances events from summer camps to Young Scientists’ Forums, from thesis contests’ to idea smithies.

Presentations of session 4 are available at: http://www.eurodoc.net/online-conference-agm-2020/session-4-collaborating-across-research-disciplines

Session #5: Popularising Research to the Broad Public

A recording is available to watch at: https://www.facebook.com/watch/?v=281231643145944&extid=fvcH6YlngQKbm9YS

Joachim Wyssling from the European University Foundation discussed opportunities from results out of PhD works, low collaboration with the industry, and low cross-border collaboration. He informed the audience about the PhD Hub platform and the offered services, as well as the docmob project and its outcomes. The Secretary General of Euroscience, Matthias Girod, gave an insight into science festivals and their value to popularize research. He gave the Euroscience examples, the European Science Open Fair and the European City of Science, which bring many researchers and visitors together. For the lessons learnt, he describes the importance of hands-on workshops, citizen science projects, interdisciplinary projects, and visual communications that combine art and science. Moreover, the location in a city center is a key factor to a successful event. For the Young Research Council at the Ministry of Education and Science in Ukraine, Yevheniia Polishchuk presents best practice examples on science for everyone, such as science picnics and public science talks, or a Night of science. She discusses the main actors and incentives, and the major supporters that enable the implementation of such activities in the Ukraine.

Presentations of session 5 are available at: http://www.eurodoc.net/online-conference-agm-2020/session-5-popularising-research-to-the-broad-public

Session #6: Evaluation of scientific activity in the context of individual assessment of scientific achievements of scientists

A recording is available to watch at: https://www.facebook.com/watch/?v=620063982247884&extid=8Sx86q7qYw1XrePk

Conor O’Carroll, an Independent Consultant on Research and Higher Education policy and funding, presented open science as double-edged sword for ECRs. With narrow metrics and limited career options, Open Science appears unattractive in the short term. Bibliometrics such as the h index are a part of the problem, required are better recognition, incentives, rewards, and skills, like those suggested by the Open Science career assessment matrix OS-CAM. As Head of the EUA Council for Doctoral Education (EUA-CDE), Alexander Hasgall discussed doctoral education, academic careers development and research assessment reforms. In particular, he advocated for career assessment that incentives and rewards should reflect the changing landscape, and suggested ways to implement this. Karen Stroobants, a board member of the Marie Curie Alumni Association, further explained the impact of research assessment and evaluation on research culture. As many current issues revolve around this, she suggested holistic improvements centered around evaluation to gain more sustainable researcher careers. The Head of Science Department at the Ministry of Science and Higher Education Republic of Poland, Bartłomiej Banaszak, finished the session by presenting examples from the Polish system to compare institutional and individual scientific evaluation, as well as the changes implemented in a 2018 national reform.

Presentations of session 6 are available at: http://www.eurodoc.net/online-conference-agm-2020/session-6-evaluation-of-scientific-activity-in-the-context-of-individual