Science Europe, združenje evropskih agencij financerk za raziskovalno dejavnost, kamor je včlanjena tudi ARRS, je julija letos v sodelovanju z European University Association in dr. Karen Stroobants ter ob podpori Evropske komisije pripravilo dogovor o reformi vrednotenja raziskovalne dejavnosti. Na podlagi tega dokumenta je nastala koalicija CoARA, katere jedro se je oblikovalo letos septembra v času Evropskih dnevov raziskav in inovacij, trenutno pa je odprt klic za ostale podpornike. V koalicijo CoARA se lahko vključijo različne raziskovalne organizacije, vključno z univerzami, infrastrukturnimi organizacijami, knjižnicami, raziskovalnimi združenji, agencijami za financiranje raziskovalne dejavnosti, relevantnimi nevladnimi organizacijami ter zvezami vseh naštetih organizacij.

Dogovor o reformi vrednotenja raziskovalne dejavnosti določa skupne smernice za reformo praks ocenjevanja raziskav, raziskovalcev in raziskovalnih organizacije, s splošnim ciljem povečati kakovost in odmevnost raziskav. Sporazum vključuje načela, zaveze in časovni okvir za reforme ter določa načela delovanja koalicije CoARA. Podpisniki reforme se bodo zavezali k skupni viziji, ki je, da mora vrednotenje raziskav, raziskovalcev in raziskovalnih organizacij vključevati raznolike rezultate, prakse in dejavnosti, ki maksimirajo kakovost in učinek raziskav. To zahteva ocenjevanje predvsem na temelju kvalitativne presoje, za katero je osrednjega pomena recenzijski proces, podprt z odgovorno uporabo kvantitativnih indikatorjev.

Natančneje, člani koalicije se zavezujejo k 10 načelom:

 1. Prepoznati je potrebno raznolikost raziskovalnih prispevkov in poklicnih poti v skladu s potrebami in naravo raziskav.
 2. Vrednotenje raziskovalne dejavnosti mora temeljiti predvsem na kvalitativni presoji, katere temelj so strokovne recenzije, podprte z odgovorno uporabo kvantitativnih indikatorjev.
 3. Pri vrednotenju raziskovalne dejavnosti je potrebno opustiti neustrezno uporabo ocenjevalnih kriterijev, ki temeljijo na revijah in drugih publikacijah, zlasti neustrezno uporabo faktorja vpliva in h-indeksa.
 4. Pri vrednotenju raziskovalne dejavnosti se je potrebno izogibati uporabi uvrstitev na lestvicah raziskovalnih organizacij.
 5. Reformo ocenjevanja raziskav je potrebno podpreti z ustreznimi finančnimi sredstvi za izvedbo zastavljenih organizacijskih sprememb.
 6. Pregledati in razviti je potrebno nova merila, orodja in procese za vrednotenje raziskovalne dejavnosti.
  • Raziskovalci na vseh stopnjah kariere morajo neposredno sodelovati pri pregledu in razvoju novih meril za vrednotenje raziskovalnih enot in raziskovalnih organizacij, ki bodo spodbujala interoperabilnost.
  • Raziskovalci na vseh stopnjah kariere morajo neposredno sodelovati pri pregledu in razvoju novih meril, orodij in procesov za vrednotenje raziskovalnih projektov, raziskovalnih skupin in raziskovalcev, ki bodo prilagojeni kontekstu njihove uporabe.
 7. Potrebno je razširiti zavedanje o reformi ocenjevanja raziskav ter zagotoviti pregledno komunikacijo, usmerjanje in usposabljanje o merilih in postopkih ocenjevanja ter njihovi uporabi.
 8. Prakse in izkušnje je potrebno izmenjati z deležniki zunaj koalicije, da se zagotovi vzajemno učenje.
 9. Redno je potrebno poročati o napredku pri upoštevanju načel in izvajanju zavez.
 10. Prakse, merila in orodja je potrebno ovrednotiti s pomočjo trdnih dokazov in najsodobnejših raziskav o raziskavah ter omogočiti dostop do podatkov za zbiranje dokazov in nadaljnje raziskovanje.

V Mladi akademiji smo se koaliciji CoARA pridružili oktobra, med osrednjimi podporniki pa je tudi naše krovno združenje Eurodoc. Sklic ustanovitvene skupščine je predviden za 1. 12. 2022.